Juorut ja huhut

Juorut ja juoruilut

Juoruilu on parhaiden ystävysten ja pienen piirin keskustelua, oikeastaan tiedonvälitystä, hiljaisen tiedon välitystä, jossa kerrotaan jostakin tutusta ihmisestä jotakin sellaista, mistä eivät kaikki ehkä vielä tiedäkään. Juoruilu on sellaista keskustelua, johon helposti sitä arvioitaessa liitetään kielteisiä sävyjä. Kukapa nyt alkaisi salamyhkäisesti ja supatellen kertoilla kenestäkään mitään positiivista - kyllä oikein kunnon juorun pitää sisältää paljastuksia, ja nimen omaan kielteisiä paljastuksia jonkun tekemisistä. Vai pitääkö aina sittenkään? Silllä juorut eivät suinkaan aina ole pahansuopia, vaan muista ihmisistä juoruillaan enimmäkseen ihan neutraalisti tai heistä kerrotaan myös myönteisiä asioita.

Määrittelyjä

"Juoru = suusta suuhun kulkeva, usein jostakusta epäedullista kertova uutinen, juttu eli kuulopuhe, kulkupuhe. Juoru on väite tai ehdotus, jonka esitetään olevan totta, vaikka todisteet sen tueksi tyystin puuttuvatkin. Juoruja levitetään ja niistä voidaan todeta vähättelevästi, että ne ovat niitä ämmäin juoruja! Päälle voidaan todeta, että ei kannata uskoa kaiken maailman juoruja!

Juoruta, juoruilla = kieliä, kertoja juoruja, kannella. Esimerkiksi, kylillä kerrotaan, että he aikovat erota. Ennen vanhaan juoruiltiin puhelinlangatkin kuumiksi! Nykyisin juoruja, kuten huhujakin voidaan levittää myös Internetissä, sosiaalisen median kautta. Juoruaminen voi merkitä muutakin, kuin puhumista. Esimerkiksi kapeat posket voivat juoruta kovasta harjoittelusta, tai punaiset posket voivat juoruta hämilleen joutumisesta."


Juorut

Juoruilu tieteen silmin

"Kalifornialaisen yliopiston tutkimuksessa tutkijat nauhoittivat 467 ihmisen normaalia puhetta ja keskustelua 2-5 päivän ajan. Mukana oli 269 naista ja 198 miestä, iältään 18-58 vuotiaita.

Tutkijat määrittelivät juoruiluksi sellaiset keskustelut, joissa puhuttiin jostakusta sellaisesta henkilöstä, joka ei itse ole paikalla. Juorut jaettiin tutkimuksessa kolmeen kategoriaan: positiiviset, neutraalit ja negatiiviset juorut. Positiivissa juoruissa juorun kohteesta puhutaan myönteisesti ja hyvää tarkoittaen. Neutraaleissa juoruissa kohdetta arvioidaan puolueettomasti ja tasapuolisesti. Negatiivisten juorujen pääpaino on jonkun henkilön kielteisissä puolissa.

Tutkimuksen myötä kävi ilmi, että juoruilua harrastavat kaikki ihmiset, ja sitä tapahtuu kaikkina päivän aikoina. Juoruilu ei siten liity sukupuoleen, ikään tai koulutustasoon. Keskimäärin noin 14 prosenttia kaikesta keskustelusta ja puheesta päivän aikana oli juoruamista. Juoruiluun jokainen ihminen käyttää keskimäärin 52 minuuttia päivässä."


Juorut

Juoruakat, juoruämmät ja juorukellot

Juoruilu liitetään yleensä naisiin ja siitä kertovat juorujen levittäjistä kertovat nimetkin, kuten juoruakka ja juoruämmä. Vaikka naiset juoruilevatkin enemmän, kuin miehet, niin toki myös miehet juoruilevat. Naistenkin juoruilusta kuitenkin suurin osa on neutraalia juoruilua, ei siten vain pahanpuhumista. Tätä neutraalia puhumista on Kalifornian tutkimuksen mukaan peräti 75 prosenttia kaikesta juoruilusta. Negatiivista juoruilua on vain 15 prosenttia ja hyvänpuhumista vieläkin vähemmän, vain 10 prosenttia.

Vaikka nimitys juoruämmä viittaa siihen, että juoruilijat olisivat vanhoja, niin todellisuudessa hanakimmin pahaa muista juoruilevat nuoremmat henkilöt. Juorujen kohteina eivät useimmiten ole julkkikset, kuten voisi luulla, vaan juoruilijoille läheiset, tutut ihmiset.

Juorut

Juoruilun positiiviset vaikutukset

Juoruilun katsotaan olevan pääosiltaan positiivista ihmisten välistä kanssakäymistä. Erityisesti sitä ovat positiiviset ja neutraalit juoruilut, jotka lisäävät ihmisten yhteenkuuluvuutta ja kuuluvat parhaimpaan ystävyyteenkin. Tällainen positiivinen tieto voi olla sitä paitsi ihan tärkeääkin ja erityisesti esimerkiksi työpaikalla se voi jakaa työnkin kannalta tärkeää, ns. hiljaista tietoa.

Juorut

Harmitonta hupia tai kriisin oireilua

Työpaikoilla alati jatkuvana esiintyvä juoruilu voi olla harmitonta hupia, joka vain parantaa yhteenkuuluvaisuutta ja mielialaa ja sitä kautta myös tuloksia työn tekemisessä.

Liiallinen juoruilu voi työpaikalla myös viestiä jostakin pinnan alla kytevästä ongelmasta, jollei peräti kriisistä. Tietyn työntekijän asioista kertova, jatkuva juoruilu ja takana päin puhuminen voi myös olla työpaikkakiusaamista. Tällaiseen auttaa silloin pöydän puhdistaminen, eli avoin keskustelu aiheesta - ja tämäntyyppisen juoruilemisen lopettaminen. Myös siten juoruilun saa loppumaan, että ei asetu tällaisen pahansuopaisen juoruilun kuuntelijaksi. Näin juoruilija jää myrkkypuheineen lopulta yksin.

Juoruilun kolme peruslakia

"Vähennyslaki. Jotta juorut säilyttävät mielenkiintonsa, niistä niiden kulkiessa karisee pois kaikki ylimääräinen.

Korostuslaki. Samalla, kun juoru levitessään lyhenee, sen kuullut ja sitä eteenpäin levittävä seuraava juorun kertoja korostelee juorun makeimpia kohtia ja paisuttelee niitä. Tämä johtuu siitä, että hänen mieleensä juorusta on jäänyt vain keskeisin tieto, ja hän haluaa tehdä itsestään kuulijan seurassa tärkeän.

Assimilaatiolaki. Assimilaatio on ihmisyksilön tai ryhmän sulauttamista tai sulautumista enemmistökulttuuriin, jolloin yksilö tai ryhmä omaksuu valtakulttuurin kielen, tavat, arvot ja käyttäytymismallit. Tämän mukaisesti kukin juorun eteenpäin viejä muokkailee juorua omien ajatustensa ja aatteidensa mukaisesti."


Juorut

Juoruilijan ihannetyyppi

Suomalaisessa elokuvassa ihanteellista ja täydellistä juoruilijaa ja juorujen levittäjää on esittänyt mestarillisesti näyttelijä Pia Hattara. Puhelinkeskuksen hoitajana eli sentraalisantrana hänellä on ollut mahdollisuus päästä kuulemaan salaa kyläläisten puheluita. Niissä hän on saanut selville niin mehukkaita asioita, että on joutunut siitä paikasta lähtemään viemään tietoa vaikkapa Niskavuoren emännälle. Itse asiassa hänen kuljettamansa viestit ovat olleet niin tietoon pohjautuvia, että ne eivät ole enää olleet ihan puhtaita juoruja - mutta ne on esitetty juoruilevaan tapaan.

Entisinä aikoina kahvi oli arvossa arvaamattomassa, ja oikein hyvien juorujen tuoja on voinut luottaa siihen, että hyvillä juoruillaan hän pääsee kiitokseksi nauttimaan kupin jos toisenkin kahviakin, ja saapa vielä kastettavaakin. Kahvinjuonti ja kahvittelu onkin ollut olennainen osa juoruilua. Juuri kahvipöydän äärellähän voi saavuttaa herkimmin tuollaisen sisäpiirin tunnelman, johon ei ulkopuolisilla ole edes kuulijoina asiaa.

Juoruilijoita ja juoruja

Karkeasti jaotellen, oikein juoruilemiseen viehtyneissä, "ammattimaisissa" juoruilijoissa on kaksi päätyyppiä. Harmittomat juoruilijat ovat hyviä tarinan kertojia, jotka tuovat iloa ja hupia kanssaihmistensä arjen keskelle. Sitten toisessa ääripäässä ovat myrkynkeittäjät, jotka myrkyllisillä ja ilkeillä juoruillaan levittävät ympärilleen pahaa oloa. Näille myrkynkeittäjille juoruilu on epäsuorasti aggressiivista käyttäytymistä, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on vahingoittaa tai tuottaa pahaa mieltä toiselle henkilölle eli juoruilun kohteelle.

Jotta kerrottua asiaa voidaan pitää juoruna ja se saa kuulijansa mielenkiinnon syttymään, on sillä oltava kaksi perusominaisuutta. Ensiksikin, sen on kuulijansa mukaan sisällettävä jotakin hänelle olennaista tietoa, joka häntä kiinnostaa. Toisekseen, juorun sisällön on oltava sen verran vajavaista, epämääräistä ja arvailujen varaan jäävää, että se synnyttää kuulijassa halun selvitellä juorun perimmäinen ja tarkasti oikea sisältö. Omaa mielikuvitustaan käyttäen kuulija voi spekuloida erilaisilla juorun epäselvyyksillä ja yrittää täytellä sen sisältämät aukot. Ahaa! -elämyksillään hän voi tehdä juorusta vielä makeamman ja kertoa sen sitten paranneltuna versiona edelleen.

Juorut

Juorut kulkevat ja muuttuvat

Juorut voivat olla hyvin paikallisia, eli suppeimmillaan ne pysyvät vain yksien seinien sisällä. Usein juorut lähtevät liikekannalle ja kulkiessaan ja tullessaan yhä uusien juoruilijoiden juoruilemiksi, ne voivat muuntua.

Juorujen muuntuminen ei useinkaan ole tietoista tai pahantietoista, vaan siinä on kyseessä se yleinen ilmiö, joka liittyy kaikkeen suulliseen tarinaperinteeseenkin. Muistikin voi tehdä tepposiaan. Monet haluavat myös tehdä kuulemastaan juorusta hieman mehevämmän, ja siksi he liioittelevat ja voivatpa lisäillä ihan omiaankin kuulemaansa juoruun.

Huhu

"Huhu on yleisesti puhuttu, suusta suuhun kulkeva asia, jonka todenperäisyydestä ei ole varmuutta - se on kuulopuhe, eli kulkupuhe. Huhulle on tyypillistä, että se kulkee, kiertää ja leviää. Hyvin yleinen huhun perustyyppi on sellainen, että jostakusta todetaan, että hänestä liikkuu sellainen huhu - ja sitten tarkennetaan, millainen huhu. Huhu kohdistuu pääsääntöisesti usein johonkin laajempaan asiaan, ryhmään tai muuhun vastaavaan, toisin kuin juoru, jonka kohteena on usein yksi ihminen."


Juorut

Huhut ja huhupuheet - ei savua ilman tulta

Vähän kuin sukua juoruille ovat huhut. Niidenkin todenperäisyys voi usein olla kyseenalainen ja ainakin huhujen paikkansapitävyyteen suhtaudutaan usein suurin varauksin.

Silti, huhuihinkin tahdotaan uskoa ja siksi todetaankin, että ei savua ilman tulta. Eli pakkohan huhussa jotakin perää on olla, eihän se muuten kai olisi voinut levitäkään. Erityisen taipuvaisia huhuun, kuten juoruunkin, ollaan uskomaan silloin, jos se kertoo jotakin ikävää jostakin sellaisesta henkilöstä, josta itse ei pidetä.

Huhulta katkaistaan siivet

Kun rahvaan parissa vellova huhu saavuttaa hyvin suuret mittasuhteet, se usein vaatii sitä, että siltä katkaistaan eli leikataan siivet. Tällöin esiin voi astua kaikkien alojen asiantuntija, joka kertoo rahvaalle asioiden todellisen tilan ja sen, että huhu ei pidä laisinkaan paikkaansa. Monesti käy kuitenkin niin, että tällainen yritys tukahduttaa huhu vain kiihdyttää siihen uskomista. Pakkohan tässä on olla jotakin perää, kun tätä yritetään näin kiivaasti saada hiljentymään!

Juorut

Salaisuus ja julkisuus

Juoruilla ja huhuilla on sellainen ero, että vaikka juorujakin levitetään, niin ne perusluonteeltaan ovat salaista, pienen ystäväpiirin taikka vain kahden ihmisen välistä tietoa. Huhujen puolestaan on tarkoituskin levitä suorastaan kulovalkean tavoin kaikkien tietoisuuteen.

Lähteet
*Yle, Jukka-Pekka Heiskanen: Juorua oikein, se tekee tutkitusti hyvää!
*Yle: Juorukellon kalkatus voi kertoa kriisistä
*Yle, Ari Kaukiainen: Juoruilija on piiloaggressiivinen
*Nykysuomen sanakirja - WSOY
*Askel terveyteen: Juorujen takana oleva psykologia
*Wikipedia: Assimilaation määrittelyä
Tietoa ja ajankulua